Vår Privat Säkerhet Policy

Skydda Din Information

Vi är dedikerade till att skydda din personliga information. Vår Privat Säkerhet Policy innehåller följande viktiga information kring din användning av vår hemsida.

Trustico® GST and VAT

Våra Tjänster & Ditt Privatliv

När du besöker vår hemsida, uppmanas du att noggrant läsa igenom den tillgängliga informationen. Detta inkluderar viss information kring de erbjudna tjänsterna som kan ha separata villkor för användning och privat information.

Vår hemsida bestå av många sidor och tjänster. Dessa erbjuds på flera olika webbadresser (även kallade ’domäner’) och är identifierbara genom vår logga och vårt sidoinnehåll. Den information som finns tillgänglig kan komma att förändras över tid så vi uppmanar dig att kolla på vår policy online och detta dokument regelbundet.

Om du har frågor eller bekymmer var vänlig ring 040 688 7675 eller gå till Kontakta Oss för att se vår kontaktinformation.

Insamling Av Din Personliga Information

När du skickar in personlig information till oss via vår hemsida, kommer vi att tala om för dig hur informationen ska användas. Vi uppskattar ditt förtroende i vår hemsida och vårt företag. I alla fall, kommer din information att vara strikt konfidentiell.

De olika typer av personlig information som vi samlar från dig beror på hur du vill använda vår sida. Till exempel, när du ansöker om en produkt eller tjänst kan vi samla detaljer som ditt namn, e-mail adress, ålder, detaljer kring dina personliga preferenser, dina preferenser för att ta emot kommersiella mail och få marknadsundersökningar via mail. En del av denna information är viktig för oss för att korrekt kunna identifiera vem som använder våra tjänster, och är därför obligatorisk.

Andra typer av information samlas in för att hjälpa oss att skapa en profil över vem som använder våra tjänster, och vad som intresserar dem. Information av denna sort är ofta valfri - du måste bara fylla i den ifall du vill.

Vi samlar även på oss annan information. Denna information används för att förbättra struktur och kapacitet på våra tjänster för att förse användaren med en förbättrad tjänst. När en sida förfrågas från vår server så noterar vi tiden, datumet och förfrågans URL, tillsammans med information på vilken webbläsare som används. Vi spårar även anonymt våra besökares användningsmönster på våra hemsidor. Vi gör detta genom att utfärda ett anonymt användar-ID. Detta anonyma användar-ID fungerar genom en funktion i din webbläsare som kallas cookie. Denna cookie identifierar och känner igen datorn (men inte personen som använder datorn) när du besöker vår hemsida.

Cookies är information som en hemsida kan skicka till en individuell dators hårddisk för att samla register. Cookies kan göra det enklare att använda våra tjänster genom att samla information kring dina preferenser av en viss hemsida. Detta låter dig fullt utnyttja tjänsterna vi har att erbjuda. Användningen av cookies är industriell standard och de flesta större hemsidor använder dem. Många webbläsare är för-inställda till att acceptera cookies. Om du föredrar att inte ta emot cookies, kan du anpassa din webbläsare till att förbjuda cookies eller till att varna dig när cookies används.

Vi kommer inte att samla personlig information från dig som berättar om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk tro, fackmedlemskap eller detaljer kring hälsa, nedsättning eller sexuell aktivitet eller inriktning.

Undantag Inkluderar :

När du uttryckligen gett oss tillstånd till detta;

När det finns vettig anledning att tro att uppgivande av detta är nödvändig för att förhindra ett hot mot någons liv eller hälsa;

Användning är tillåten genom lag eller nödvändig för att upprätthålla lagen; eller

När informationen är nödvändig för att upprätthålla, utöva eller försvara ett juridiskt åklagande.

Hur Vi Använder Personlig Information

Den personliga information som du förser oss med när du registrerar dig för produkter och tjänster via vår hemsida, telefon eller övriga medel används för identifikation och kommer att göra det enklare för dig att prenumerera på våra tjänster. Den information vi samlar från din användning av vår hemsida tillåter oss att förse dig med mer personliga erbjudanden och tjänster som är anpassade till dina behov. Att samla in en förteckning över användningsmönster hjälper oss att identifiera de områden av vår sida som är populära och de som inte är det. Genom att använda cookies, kan användare få sina unika preferenser mötta.

Vi sammanfattar den data vi samlat ihop när du vill använda vår hemsida för analys. Personligen identifierbara karaktärsdrag tas bort och alla användare hålls anonyma, om du inte tidigare har gett specifik tillåtelse för att vi ska vara öppna med din användning. Övrig data som vi samlar in används för att undersöka trender online och demografiska mönster för att hjälpa oss att erbjuda dig förbättrade produkter och tjänster.

Vi kan komma att använda denna personliga information eller data i ett annat syfte än de som specificerats ovan om :

Du skulle inom vettiga ramar förvänta dig att vi skulle använda den personliga informationen i ett annat syfte; och

Detta andra syfte är kopplat till de specificerade syftena. Till exempel, att skicka e-mail till dig med essentiell information kring dina tjänster online.

Vi kan även komma att använda din personliga information i syftet av direkt marknadsföring. Vi kan enbart komma att använda din personliga information eller data i syftet av direkt marknadsföring kopplat till främjande aktivitet där det är opraktiskt för oss att få din uttryckliga tillåtelse innan. Dock, när vi först kontaktar dig, kommer vi att erbjuda dig det tydliga alternativet att avstå från att ta emot övrig marknadsföring från oss, genom en avslutnings mekanism. Vi kommer endast att skicka mail till dig ifall du valt att ta emot sådana mail eller om de är svar på ett mail vi har mottagit från dig.

Du kan även när som helst meddela oss om att du inte vill ta emot marknadsföring genom att använda Kontakta Oss sidan för att skicka in din förfrågan via mail, eller genom att använda övriga tillgängliga medel.

Om vi vill använda någon av din personliga information eller data i ett syfte som inte specificerats här, kommer vi vänta tills vi har din uttryckliga tillåtelse att göra detta.

Undantag Till Detta Inkluderar :

När det finns rimliga skäl till att tro att yppande av informationen är nödvändig för att förhindra ett allvarligt hot mot liv eller hälsa;

När vi misstänker att olaglig aktivitet är eller har genomförts och den personliga informationen eller datan används för att utreda den misstänkta olagliga aktiviteten; eller

När användandet är tillåtet av lag eller rimligen nödvändigt för att upprätthålla lagen. Användningar som dessa kan inkludera fall där vi måste yppa information i svar till en stämning, fullmakt eller övriga juridiska processer.

Yppande Av Din Information

Informationen vi samlar in från dig är strikt konfidentiell. Vi kommer inte att avslöja, yppa, sälja, sprida, hyra ut, licensera, dela eller skicka vidare den information till någon utomstående part, förutom dem som är skyldiga enligt kontrakt att hålla den informationen konfidentiell.

Vi kan komma att yppa personlig information, eller övrig information eller data vi samlat in från dig i det syfte som specificeras vid insamlingstiden eller för ett annat syfte ifall :

Du rimligen kan förvänta dig att vi skulle yppa den i det syftet; och

Syftet är relaterat till syftet som specificerats för dig vid insamlingstiden.

Om vi vill yppa någon personlig information eller data på ett sätt som inte redogjorts för ovan, kommer vi avstå tills vi har din uttryckliga tillåtelse att göra detta. Vi kommer inte att förse någon utomstående part med din e-mail adress utan din tillåtelse.

Undantag För Detta Inkluderar :

När det finns rimliga skäl att tro att yppande av informationen är nödvändig för att förhindra ett allvarligt hot mot liv eller hälsa;

När vi misstänker att olaglig aktivitet är eller har genomförts och använder den personliga informationen eller datan för att utreda den misstänkta olagliga aktiviteten; eller

När användning tillåts av lag eller är rimligen nödvändigt för att upprätthålla lagen. Användningar som dessa kan inkludera fall där vi måste yppa information i svar till en stämning, fullmakt eller övriga juridiska processer.

Din Informations Säkerhet

Vi kommer att ta rimliga steg för att försäkra oss om att all information vi samlar in, använder eller yppar är korrekt, fullständig, uppdaterad och förvaras i en säker miljö dit endast verifierade människor har tillgång. Sändningar som skickas till eller från oss bevakas regelbundet för kvalitetskontroll och system administration.

Tyvärr kan ingen sändning över internet garanteras att vara 100% säker. Även om vi strävar efter att skydda din personliga information från felanvändning, förlust och otillåten åtkomst, kan vi inte garantera säkerhet för all information du skickar till oss eller får från oss kring våra produkter och tjänster. Dessa aktiviteter utförs på egen risk. När vi tar emot en sändning, gör vi vårt bästa för att försäkra oss om dess säkerhet.

Korinformation är bland den känsligaste och viktigaste datan som vi samlar in. Vi driver säkra servrar för att minimera risken av otillåten användning av denna information. Kortinformation som skickas via våra säkra servrar är krypterad. Av uppenbara anledningar, ber vi dig att inte skicka kortinformation genom oskyddade elektroniska mail.

Att Få Tillgång Till, Rätta Eller Uppdatera Din Information

Du kommer alltid att ha tillgång till den information och det innehåll som du försett oss med. Du kan enkelt redigera eller radera din personliga information som du försett oss med vid registrerings-processen genom att komma åt din kontoinformation via de olika tillgängliga konto-hanterings verktygen på vår hemsida, om det inte är obligatorisk information som krävs för att få ha ett medlemskap. Du kommer att behöva ditt användarnamn och lösenord för att komma åt och redigera din registrerade information.

Om du vill komma åt eller redigera personlig information som du försett oss med men inte får tillgång till informationen via vår hemsida, var vänlig. Kontakta Oss.

Undantag Till Detta Inkluderar :

När tillgång till informationen innebär ett allvarligt hot mot en individs liv eller hälsa eller innebär en orimlig påverkan på en individs privatliv;

Din förfrågan om åtkomst är slarvig eller krånglig;

När informationen är relaterad till en pågående juridisk process mellan oss och dig och informationen inte ska uppdagas i samma juridiska process; eller

När åtkomst till informationen är olaglig, kan störa en utredning kring misstänkt olaglig aktivitet, kan störa lagars upprätthållning, eller nekad tillgång är specifikt rättfärdigat enligt lag.

Om vi inte ger dig åtkomst till din personliga information, kommer vi att ge dig en anledning till beslutet. Om du tror att den personliga information vi samlar in, använder eller yppar är inkorrekt, ofullständig eller inaktuell men vi inte håller med dig, kommer vi att lägga till en kommentar kring ditt påstående där informationen förvaras.

Barns Privatliv

Barns säkerhet är väldigt viktigt för oss.

Vi ber att barn under 18 år har en förälder eller förmyndare som godkänner alla medlemskap eller prenumerationer, innan dessa skickas in. Även om vi gör allt vi kan, inom rimliga gränser, för att försäkra oss om att barns rätt till privatliv och andra rättigheter inte inskränks, är det slutligen förälderns eller förmyndarens ansvar att övervaka barns användning av internet.

Bra Att Veta Gällande Privatliv

Kom ihåg att stänga din webbläsare när du är klar med en inloggad session. Detta är för att försäkra dig om att andra inte kan få tillgång till din personliga information och korrespondens ifall du delar dator med någon annan eller använder en dator i en allmän miljö som till exempel ett bibliotek eller ett internet café. Du som individ är ansvarig för din egen dators säkerhet och åtkomst.

Vänligen var medveten om att när du frivilligt yppar personlig information via internet (till exempel i forum, via mail eller en chatt-sida) är den informationen öppen att samlas och användas av andra. Kort sagt, ifall du lägger upp personlig information på forum med allmän åtkomst, kan du få ovälkomna meddelanden från utomstående parter.

Slutligen, du är ensamt ansvarig för att upprätthålla sekretessen kring ditt användarnamn och lösenord och övrig kontoinformation. Vänligen var försiktig och ansvarig när du använder internet och hemsidan.

Om du har några frågor eller behöver hjälp var vänlig ring 040 688 7675 eller besök vår Kontakta Oss sida för att hitta vår kontaktinformation.